پله ها

شهرستان میاندورود

شهرستان میاندورود یکی از شهرستان‌های استان مازندران به مرکزیت شهر سورک می‌باشد. این شهرستان در سال ۱۳۸۹ از شهرستان ساری جدا ؛ و تشکیل شد .این شهرستان از غرب با شهرستان ساری و از شرق با شهرستان نکا ارتباط دارد. تقسیمات کشوری هیئت وزیران بنابه پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده ۱۳ قانون تعاریف […]