مطلب در حال کامل شدن است..

تحقیقات نشان داده است که داشتن تصویر در مورد اهداف شما برای ایجاد انگیزه برای دستیابی به آن اهداف ضروری است.

اگر شما تصویر روشنی از آنچه میخواهید نداشته باشید، ایجاد انگیزه دشوار خواهد بود.

1- پذیرفتن ناشناخته ها

2- وضوح سریع پیدا کردن

3- یادگیری با یک هدف

4-تمرکز بر یادگیری مبتنی بر محتوا

5-درخواست یادگیری متنی را اعمال کنید

6-یک معلم بگیر

7-تا یادگیری خود ناخودآگاه تکرار کنید

8-تعیین اهداف خاص با یک جدول زمانی سخت

9-ردیابی و پاسخگویی